Παραδοτέα

Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας για τους εκπαιδευτές ΕΕΚ
Θα αναπτυχθεί μια εργαλειοθήκη που θα περιλαμβάνει πηγές για την ενσωμάτωση της επιχειρηματικότητας στην ΕΕΚ και τη στήριξη των εκπαιδευτών ΕΕΚ, ώστε να αναπτύξουν επιχειρηματικές ικανότητες. Θα συμβαδίζει με τα εθνικά και ευρωπαϊκά πλαίσια για την ΕΕΚ και την Επιχειρηματικότητα.

Χώρος Διαδικτυακής Μάθησης και παιχνιδοποιημένο περιβάλλον για την ΕΕΚ στην επιχειρηματικότητα
Θα σχεδιαστεί ένας διαδικτυακός, παιχνιδοποιημένος  μαθησιακός χώρος με σενάρια/ αποστολές. Αυτό το καινοτόμο εργαλείο απευθύνεται σε επαγγελματίες ΕΕΚ, εκπαιδευτές, μέντορες, οργανισμούς/ ιδρύματα ΕΕΚ, ώστε να τους στηρίξει στη διδασκαλία επιχειρηματικών δεξιοτήτων.

Αναλυτικά Προγράμματα ΕΕΚ και Επιχειρηματικότητας
Τα αναλυτικά προγράμματα θα περιλαμβάνουν εκπαιδευτικές ενότητες και μαθησιακές δραστηριότητες για ενσωμάτωση της επιχειρηματικότητας στην ΕΕΚ.

Έκθεση με εισηγήσεις για την πολιτική
Θα ετοιμαστεί μια έκθεση για την παροχή τεκμηριωμένων εισηγήσεων στην πολιτική και πρακτική, οι οποίες προέρχονται από συζήτηση με ενδιαφερόμενους φορείς και μια ομάδα εστίασης.