Παραδοτέα

Εγχειρίδιο Επιχειρηματικότητας για τους εκπαιδευτές ΕΕΚ
Θα αναπτυχθεί ένα εγχειρίδιο που θα περιλαμβάνει εργαλεία για την ενσωμάτωση της επιχειρηματικότητας στην ΕΕΚ και τη στήριξη των εκπαιδευτών ΕΕΚ, ώστε να αναπτύξουν επιχειρηματικές ικανότητες. Το εργαλείο θα συμβαδίζει με τα εθνικά και ευρωπαϊκά πλαίσια για την ΕΕΚ και την Επιχειρηματικότητα.

Διακρατική έκθεση VETENTRE

Η διακρατική έκθεση αποτελεί σύνοψη και συγκριτική ανάλυση της έρευνας που διεξήχθη για την ανάπτυξη του εγχειριδίου VETENTRE. Η έρευνα διεξήχθη από επτά οργανισμούς σε πέντε χώρες (Γερμανία, Ιρλανδία, Ισπανία, Κύπρο και Ελλάδα). Η τρέχουσα κατάσταση των συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και το επιχειρηματικό τοπίο διερευνήθηκε και στις πέντε χώρες, όπου 25 εκπαιδευτές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης πήραν συνεντεύξεις και 96 εκπαιδευόμενοι επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης απάντησαν σε διαδικτυακή έρευνα. Η μελέτη αποκάλυψε ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των χωρών όσον αφορά την παροχή ΕΕΚ σε κάθε μία από αυτές και τις ανάγκες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτές ΕΕΚ και οι εκπαιδευόμενοι ΕΕΚ.

Χώρος Διαδικτυακής Μάθησης και παιχνιδοποιημένο περιβάλλον για την ΕΕΚ στην επιχειρηματικότητα
Θα σχεδιαστεί ένας διαδικτυακός, παιχνιδοποιημένος  μαθησιακός χώρος με σενάρια/ αποστολές. Αυτό το καινοτόμο εργαλείο απευθύνεται σε επαγγελματίες ΕΕΚ, εκπαιδευτές, μέντορες, οργανισμούς/ ιδρύματα ΕΕΚ, ώστε να τους στηρίξει στη διδασκαλία επιχειρηματικών δεξιοτήτων.

Αναλυτικά Προγράμματα ΕΕΚ και Επιχειρηματικότητας

Τα αναλυτικά προγράμματα θα περιλαμβάνουν εκπαιδευτικές ενότητες και μαθησιακές δραστηριότητες για ενσωμάτωση της επιχειρηματικότητας στην ΕΕΚ.

Έκθεση με εισηγήσεις για την πολιτική

Θα ετοιμαστεί μια έκθεση για την παροχή τεκμηριωμένων εισηγήσεων στην πολιτική και πρακτική, οι οποίες προέρχονται από συζήτηση με ενδιαφερόμενους φορείς και μια ομάδα εστίασης.