Σχετικά με το έργο

Το έργο VETEntre στοχεύει στην ενδυνάμωση των εκπαιδευτών ΕΕΚ, ώστε να αναπτύξουν τον επιχειρηματικό τρόπο σκέψης τους και να καταστήσουν την ΕΕΚ πιο ελκυστική στην Ευρώπη. Ο στόχος του έργου θα επιτευχθεί με τη δημιουργία ενός καινοτόμου σετ εργαλείων.

Μια από τις βασικές προϋποθέσεις του έργου είναι ότι για να διδάξουν οι εκπαιδευτές την επιχειρηματικότητα, πρέπει πρώτα οι ίδιοι να αναπτύξουν επιχειρηματικό τρόπο σκέψης.

Επισκόπηση

Έχουν αναγνωριστεί δύο βασικές προκλήσεις, με τις οποίες ασχολείται άμεσα το έργο VETEntre. Οι προκλήσεις είναι:

 1. Η ανάγκη για βελτίωση της ελκυστικότητας και ποιότητας της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) στην Ευρώπη και των ικανοτήτων των εκπαιδευτών ΕΕΚ, ώστε να εμπλέκουν τους μαθητές τους σε ουσιαστική μάθηση.
 2. Η προώθηση της εκπαίδευσης για την  επιχειρηματικότητα στα Ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα.

Το έργο θα αναπτύξει ένα καινοτόμο σετ εργαλείων και πηγών, ώστε να ενθαρρύνει τους εκπαιδευτές και δασκάλους ΕΕΚ να καλλιεργήσουν τον επιχειρηματικό τρόπο σκέψης των εκπαιδευομένων τους. Η λογική πίσω από την πρωτοβουλία αυτή είναι ότι, για να μπορέσουν οι εκπαιδευτές να διδάξουν την επιχειρηματικότητα, πρέπει πρώτα οι ίδιοι να αναπτύξουν έναν επιχειρηματικό τρόπο σκέψης.

Στόχοι & Σκοποί

Σκοπός του έργου είναι να βελτιώσει τον επιχειρηματικό τρόπο σκέψης των εκπαιδευτών ΕΕΚ και να καταστήσει την ΕΕΚ πιο ελκυστική στην Ευρώπη..

Οι στόχοι του έργου συμβαδίζουν πλήρως με τις προτεραιότητες της Ε.Ε. και τις ανάγκες που αναφέρονται πιο πάνω. Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι του έργου είναι:

 • να καλλιεργήσει τις επιχειρηματικές ικανότητες των εκπαιδευτών ΕΕΚ

 • να στηρίξει τους εκπαιδευτές ΕΕΚ, ώστε να σχεδιάζουν προγράμματα και δραστηριότητες που να προωθούν τον επιχειρηματικό τρόπο σκέψης των εκπαιδευομένων

 • να προωθήσει την εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα μέσω της χρήσης εναλλακτικών παιδαγωγικών πηγών και ψηφιακών εργαλείων

 • να βελτιώσει τη δυνατότητα απασχόλησης και τις επιχειρηματικές δεξιότητες των μαθητών και αποφοίτων ΕΕΚ.

Εταίροι

Η CEFE International είναι ένας ιδιωτικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2003, για να αναπτύξει περαιτέρω και να παραδώσει εκπαιδεύσεις με τη μέθοδο CEFE. 

Η μέθοδος CEFE (Οικονομίες που βασίζονται σε Ικανότητες μέσω της Δημιουργίας Επιχειρηματιών) είναι ένα ολοκληρωμένο σετ εκπαιδευτικών εργαλείων που έχει σχεδιαστεί, για να προωθήσει τη θετική αλλαγή σε διάφορες διαδικασίες ανάπτυξης μέσω μεθόδων βιωματικής μάθησης. Παρέχει μια πολύ συμμετοχική, πρακτική εκπαίδευση σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα. 

Μέσω της προώθησης της επιχειρηματικής ικανότητας και της καλύτερης απόδοσης των επιχειρήσεων και οργανισμών, η μέθοδος CEFE συμβάλλει στη δημιουργία απασχόλησης, την παραγωγή εισοδήματος και συνεπώς σε μια βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. 

Μαζί με την παράδοση των εκπαιδεύσεων με τη μέθοδο CEFE, ο οργανισμός CEFE International υλοποιεί βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα έργα σε διάφορα πεδία ανάπτυξης συνεργασίας μαζί με και για διάφορους δημόσιους και ιδιωτικούς χορηγούς, ενδιαφερόμενους φορείς και υπουργεία.

Ο οργανισμός CEFE International έχει τους ακόλουθους βασικούς στόχους:

 • να διευκολύνει, να συντονίσει και να υλοποιήσει έργα στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, την επιχειρηματικότητα, την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα, την αγροτική ανάπτυξη, την πράσινη οικονομία, την απασχόληση των νέων, την ΤΕΕΚ (Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση) 

 • να αναπτύξει και να παραδώσει Εκπαιδεύσεις και Εργαλεία για την Επιχειρηματικότητα κυρίως μέσω της Εκπαίδευσης της με τη μέθοδο CEFE (Οικονομίες βασισμένες σε Ικανότητες μέσω της Δημιουργίας Επιχειρηματιών)

 • να λειτουργήσει ως η βασική πλατφόρμα παγκόσμιας δικτύωσης για όλους τους εκπαιδευτές και χρήστες της μεθόδου CEFE σε όλο τον κόσμο

 • να συλλέξει και να διαδώσει όλες τις γνώσεις για τη μέθοδο CEFE που είναι διαθέσιμες στον κόσμο, να θέσει τους κανόνες για διασφάλιση της ποιότητας των εκπαιδεύσεων CEFE και να πιστοποιήσει τους εκπαιδευτές CEFE  σε εθνικό και διεθνές επίπεδο

 • να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στη ζήτηση βιωματικής εκπαίδευσης και σε  πιστοποιημένους εκπαιδευτές 

 • να ενθαρρύνει την τοπική και διεθνή συνεργασία και ανταλλαγή.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα

Το Ίδρυμα Αναγνώρισης, Πιστοποίησης και Διασφάλισης της Ποιότητας ACQUIN είναι ένας αναγνωρισμένος μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Τα 160 μέλη του είναι ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης, επαγγελματικές οργανώσεις και επιχειρηματικές εταιρείες. Το ίδρυμα λειτουργεί με την άδεια του Γερμανικού Συμβουλίου Διαπίστευσης και μπορεί να απονέμει τη σφραγίδα ποιότητάς του σε προγράμματα σπουδών (ανώτατης εκπαίδευσης, συνεχούς εκπαίδευσης), τα οποία έχουν αναγνωριστεί επιτυχώς.

Βασική αποστολή του ACQUIN είναι να προωθεί την ποιότητα των προγραμμάτων σπουδών σε όλους τους κλάδους, ώστε να διασφαλίζει την υψηλότερη ποιότητα, για να δημιουργήσει διαφάνεια στην αγορά, να αυξήσει την ελκυστικότητα των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης/ ΕΕΚ για ξένους μαθητές και να προωθήσει τη συγκρισιμότητα των ακαδημαϊκών πτυχίων στη Γερμανία και στο εξωτερικό. Το ίδρυμα συμμετέχει σε πολλά  συγχρηματοδοτούμενα έργα, συμπεριλαμβανομένων καλλιέργειας ικανοτήτων, μεταρρυθμίσεων πολιτικής, στρατηγικών συμπράξεων και Τομεακών Συμμαχιών Δεξιοτήτων. 

Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, η ACQUIN είναι εγγεγραμμένη στο Eυρωπαϊκό Μητρώο Φορέων Διασφάλισης Ποιότητας (EQAR), είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας (ENQA) και άλλων πολλών επαγγελματικών οργανισμών και δικτύων (του Δικτύου Φορέων Διασφάλισης της Ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη- CEENQA, της Οργάνωσης Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων-EUA, του Διεθνούς Δικτύου Φορέων Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση – INQAAHE).


Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα

Το Future In Perspective είναι μια ιδιωτική εταιρεία που βρίσκεται στην παραμεθόρια περιοχή της Ιρλανδίας και ειδικεύεται στους τομείς της εκπαίδευσης και της διαδικτυακής μάθησης, της παραγωγής μέσων επικοινωνίας, του στρατηγικού σχεδιασμού και της επιχειρηματικής ανάπτυξης και αξιολόγησης. Μέσω της εργασίας μας με εθνικά και ευρωπαϊκά έργα, έχουμε εμπλέξει και στηρίξει τοπικές ομάδες νέων, μεταναστευτικές κοινότητες, ηλικιακά μεγαλύτερα άτομα και άτομα που απείχαν από την εκπαίδευση, ώστε να ξαναέρθουν σε επαφή με παρόχους υπηρεσιών και δημοφιλείς προτάσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ειδικευόμαστε στη στήριξη επιχειρήσεων σε τομείς αγοράς, όπως τομείς δημιουργικότητας, πολιτισμού και οικολογίας, ώστε να αναπτύξουμε βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα. Επιπλέον, έχουμε συνεργαστεί με νέους και ενήλικες, για να παραδίδουμε ένα φάσμα διαφορετικών προγραμμάτων στους τομείς της παραγωγής μέσων και της διαχείρισης καριέρας – στήριξη της επόμενης γενιάς δημιουργικών ατόμων, ώστε να αναπτύξουν και να διατηρήσουν επιτυχημένες καριέρες στον τομέα. Το Future In Perspective είναι μια μοντέρνα επιχείρηση, δομημένη με τρόπο που να αντικατοπτρίζει την την τρέχουσα επιχειρηματική πραγματικότητα. Λειτουργεί σε ένα οικοσύστημα που περιλαμβάνει δυναμικές συμπράξεις και συνεργασίες. Το κεντρικό προσωπικό μας αποτελείται από 12 επιδέξιους εμπειρογνώμονες σε συμπληρωματικούς κλάδους που περιλαμβάνουν τη διαχείριση έργων, το σχεδιασμό και την παραγωγή μέσων επικοινωνίας, τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό και τη διαδικτυακή μάθηση, την ανάπτυξη της νεολαίας και την έρευνα και τη γενική διοίκηση. Η κεντρική μας ομάδα ενισχύεται με μια ομάδα ειδικών μερικής απασχόλησης από Ιρλανδία και Ευρώπη.


Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα

O οργανισμός “Con Valores” (ACV) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ασχολείται με την εργασιακή επανένταξη & την κοινωνική οικονομία. Δημιουργούμε γέφυρες ανάμεσα σε επιχειρηματικά & κοινωνικά πεδία, για να εφαρμόσουμε μια προσέγγιση συμπερίληψης, η οποία να στηρίζει την επιχειρηματικότητα για άτομα σε κίνδυνο αποκλεισμού.  Ο ACV αποτελείται από επαγγελματίες επιχειρηματίες που μοιράζονται την τεχνογνωσία τους, για να δημιουργήσουν μια πιο δίκαιη κοινωνία. Αποστολή μας είναι να χρησιμοποιήσουμε τις επιχειρηματικές μας εμπειρίες και επαφές και να δημιουργήσουμε ευκαιρίες απασχόλησης για κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες. Το επιχειρηματικό μας όραμα είναι σημαντικό να αντιστοιχεί με τις κοινωνικές ανάγκες των οργανισμών. Μας επιτρέπει να εντοπίζουμε, να δημιουργούμε και να προωθούμε επαγγελματικές ευκαιρίες. 

 Επιπλέον, στοχεύουμε να αναπτύξουμε εργαλεία και μεθοδολογίες που να υποστηρίζουν την επιχειρηματικότητα των ατόμων σε κίνδυνο αποκλεισμού σε διάφορα πλαίσια. Έτσι, το 2019 δημιουργήσαμε ένα μοντέλο εκκολαπτηρίου συμπερίληψης για αποκλεισμένα άτομα. Το εκκολαπτήριο μας περιλαμβάνει διάφορα επιχειρηματικά προφίλ: επιχειρηματίες, επιχειρηματικοί οργανισμοί, πανεπιστήμια, τεχνολογικά κέντρα, δημόσια ιδρύματα, κ.α. Όλοι αυτοί οι επαγγελματίες προσφέρουν αφιλοκερδώς επαγγελματική και εξειδικευμένη στήριξη για τη δημιουργία μικρών επιχειρήσεων. Οι εταιρείες που δημιουργούνται θα διοικούνται από άτομα αποκλεισμένα με τη στήριξη ενός δικτύου επαγγελματιών υψηλού επιπέδου από τον επιχειρηματικό τομέα.

Από τον Οκτώβριο του 2019, έχουμε στηρίξει 35 άτομα σε κίνδυνο αποκλεισμού. Έχουν αναπτυχθεί 18 νέα επιχειρηματικά μοντέλα με τη στήριξη 90 επαγγελματιών. Η υποστηρικτική μας προσέγγιση βασίζεται κυρίως σε ευέλικτες και πρακτικές μεθοδολογίες (Design thinking, Lean Startup, Canvas Business model). Η παρέμβαση των εθελοντών μας γίνεται στο πλαίσιο των  εκπαιδευτικών προγραμμάτων, της καθοδήγησης, της εκπαίδευσης, των επιτροπών αξιολόγησης και ανατροφοδότησης. 

Από το Σεπτέμβριου του 2020, αναβαθμίζουμε το μοντέλο μας σύμφωνα με τις συνθήκες και τους περιορισμούς του Κορωνοϊού. Πιστεύουμε ότι οι προσαρμογές αυτές θα μας επιτρέψουν να καθορίσουμε ένα δυνατό μοντέλο για εκκολαπτήριο μικρών επιχειρήσεων σε περίοδο κρίσης.

 

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα


Η INNOVADE LI LTD είναι μια μικρομεσαία επιχείρηση με έδρα την Κύπρο και με μια ομάδα επαγγελματιών, που διαθέτουν πολύχρονη εμπειρία στο στρατηγικό οραματισμό, την ανάπτυξη επιχειρήσεων, την κοινωνική επιχειρηματικότητα, την τεχνολογία, την καινοτομία και τους ακαδημαϊκούς κλάδους. Βασικός στόχος της είναι να βοηθάει τους πελάτες να καθορίζουν και να κατορθώνουν τους Στρατηγικούς τους Στόχους, να επιτυγχάνουν τους λειτουργικούς τους στόχους, παρέχοντας ένα απαράμιλλο επίπεδο στήριξης από ειδικούς. Η ΙNNOVADE LI εργάζεται με οργανισμούς, ώστε να τους βοηθήσει να βελτιστοποιήσουν τις τεχνολογικές τους εξελίξεις και τα εργαλεία παραγωγικότητας στις διαδικασίες τους, για να διασφαλίσουν ότι βελτιώνουν την απόδοση και αυξάνουν την παραγωγικότητα και αποδοτικότητά τους.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα

Το Eurotraining είναι ένα Επαγγελματικό Εκπαιδευτικό Κέντρο εθνικής εμβέλειας, που ειδικεύεται στους τομείς της Επιχειρηματικότητας, της Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας, της Οικονομικής Διαχείρισης και του Τουρισμού. Ο οργανισμός στοχεύει να ικανοποιήσει τις ανάγκες των επιχειρήσεων, των φορέων & οργανισμών στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, απευθυνόμενος στο υποψήφιο εργατικό δυναμικό της αγοράς που επιθυμεί να αναβαθμίσει τα προσόντα και τις ικανότητές του. Αυτό ίσως να περιλαμβάνει ανέργους, νεοπροσληφθέντες, νέους και νεαρούς επιχειρηματίες, υπαλλήλους, άτομα με αναπηρία, υπαλλήλους εταιρειών, απόφοιτους λυκείων και πανεπιστημίων και άλλους. Οι βασικές δραστηριότητες που παρέχονται είναι σύγχρονα επαγγελματικά εκπαιδευτικά προγράμματα (μικτή μάθηση με τη χρήση ΤΠΕ), Διαδικτυακά Συστήματα Διαχείρισης της Μάθησης, εκπαιδευτικά σεμινάρια ανθρωπίνου δυναμικού και διεταιρικά εκπαιδευτικά σεμινάρια. To Eurotraining διατηρεί σχέσεις με τρεις βασικές πόλεις της Ελλάδας (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βόλος) μέσα από εκπαιδευτικές τάξεις, εργαστήρια πληροφορικής, εξειδικευμένο εξοπλισμό για άτομα με αναπηρία, βιβλιοθήκες με πρόσβαση στο διαδίκτυο, εγκαταστάσεις φροντίδας παιδιών και σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών εργασιών (ARGUS ERP).

Οι βασικοί στόχοι του Eurotraining είναι:

 • απόκτηση και ανάπτυξη των προσόντων και επαγγελματικών δεξιοτήτων των υπαλλήλων

 • αναβάθμιση και συνεχής επικαιροποίηση των επαγγελματικών δεξιοτήτων των ατόμων

 • ανάπτυξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους

 • παροχή συμβουλευτικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών. 

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα

Το CARDET (Κέντρο Προώθησης της Έρευνας και της Ανάπτυξης στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία) είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός, μη κυβερνητικός οργανισμός έρευνας και ανάπτυξης με έδρα την Κύπρο. Είναι ένα από τα κορυφαία ερευνητικά και εκπαιδευτικά κέντρα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου με εμπειρογνωμοσύνη παγκόσμιας εμβέλειας στο σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων, την καλλιέργεια ικανοτήτων και τη διαδικτυακή μάθηση. Το CARDET συνεργάζεται με πανεπιστήμια και ιδρύματα από όλο τον κόσμο όπως το Πανεπιστήμιο του Yale, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και τη Διεθνή Επιτροπή Εκπαιδευτικών Μέσων Επικοινωνίας. Το CARDET έχει ολοκληρώσει πολυάριθμα έργα που σχετίζονται με την ανάπτυξη της καλλιέργειας ικανοτήτων και την οργάνωση στην εκπαίδευση και την ΕΕΚ, τη στήριξη των νέων, την εκπαίδευση ενηλίκων, το γραμματισμό, τα ψηφιακά εργαλεία, τη διαδικτυακή μάθηση, την εκπαιδευτική τεχνολογία και την κοινωνική ένταξη περιθωριοποιημένων ομάδων. 


Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα